Bahrul'Ilmi Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Bantul

NPP : 3402081K1020078, Alamat : Karanggayam