Cahaya Ilmu

NPP : 3402131B2000001, Alamat : Dusun Wonokromo I