Madrasah Tsanawiyah Al Mahad An Nur

NPP : 3402151K2000001, Alamat : Jalan Ngrukem, Area Sawah