Mutiara ilmu SD Lemahrubuh

NPP : 3402101B1000008, Alamat : Dusun Lemahrubuh