SMK SPP Buana Karya

NPP : 3402081H1000003, Alamat : Jalan Parangtritis KM 11, Komplek Balai Desa Sabdodai