Perpustakaan Mutiara Insani Madrasah Ibtidaiyah Negeri 9 Gunungkidul

NPP : 3403091J1000001, Alamat : Karangmojo I