Perpustakaan Stipa Jaya Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pakem

NPP : 3404161D1011916, Alamat : Jalan Harjobinangun, Pojok