Sinar Surya SD Muhammadiyah Serut

NPP : 3402081B2000001, Alamat : Dusun Serut